• Futsal
  Futsal
 • Strelstvo
  Strelstvo
 • Hura prosti cas
  Hura prosti cas
 • Sah
  Sah
 • Karting
  Karting
 • Rokomet
  Rokomet
 • Tenis
  Tenis
 • Plavanje
  Plavanje
 • Gimnastika
  Gimnastika
 • Atletika
  Atletika
 • Padalstvo
  Padalstvo
 • Judo
  Judo
 • Mini olimpijada
  Mini olimpijada
 • Kegljanje
  Kegljanje
 • Kickboks
  Kickboks
 • Namizni tenis
  Namizni tenis
 • Odbojka
  Odbojka
 • Rokomet
  Rokomet
 • Plezanje
  Plezanje
 • Boks
  Boks
 • Kolesarstvo
  Kolesarstvo
 • Nogomet
  Nogomet
 • Veslanje
  Veslanje

Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naslov: Javni zavod Zavod za šport Ptuj
Sedež: Čučkova ulica 7
Pošta: 2250 Ptuj
Telefon: (02) 787 76 30
Fax: (02) 787 76 31
E-pošta: info@sport-ptuj.si
Direktor javnega zavoda: direktor Sandi Mertelj
Odgovorna uradna oseba: Urška Glažar
Datum prve objave kataloga: 5.1.2010
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.sport-ptuj.si
Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju informacij javnega značaja

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda

Odlok Zavoda za šport Ptuj

in

Dopolnitve

Organi javnega zavoda: svet javnega zavoda, direktor javnega zavoda, strokovni svet

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Sektor za vzdrževanje
SEBASTIJAN STRMŠEK
e-pošta: vzdrzevanje@sport-ptuj.si
telefon: 051 310 655

Sektor za športne programe
BOŠTJAN ZEMLJARIČ
e-pošta: info@sport-ptuj.si
telefon: 051 310 009

Administrativno-računovodstvo
URŠKA GLAŽAR
e-pošta: urska.glazar@sport-ptuj.si

telefon: 031 686 234

Organigram:

JAVNI ZAVOD ZAVOD ZA ŠPORT PTUJ

 

2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Urška Glažar, poslovna sekretarka
Naslov: Hajdoše 38a, 2288 Hajdina
E-pošta: urska.glazar@sport-ptuj.si
Telefon: 031 686 234

sektor za vzdrževanje (strokovni delavec)
SEBASTIJAN STRMŠEK
e-pošta: vzdrzevanje@sport-ptuj.si
telefon: 051 310 655

vodja sektorja za športne programe (strokovni delavec)
BOŠTJAN ZEMLJARIČ
e-pošta: info@sport-ptuj.si
telefon: 051 310 009

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda

Zakoni in podzakonski akti:

ZAKON O ŠPORTU

PRAVILNIK O MERILIH ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA NA DRŽAVNI RAVNI

Predpisi lokalne skupnosti

Splošni akti javnega zavoda

Sklep o soglasju MO Ptuj k pravilom Zavoda za šport Ptuj

2.d Seznam predlogov splošnih aktov javnega zavoda

Predlogi splošnih aktov javnega zavoda

2.e Seje sveta javnega zavoda

Seje sveta javnega zavoda

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov: katalog strateških in programskih dokumentov

2.g Seznam vrst upravnih postopkov

Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi javni zavod: Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja

Normativna podlaga: 21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

Javno naročanje po ZJN2: Portal javnih naročil

Drugi javni razpisi/naročila: povezava

Razpisi delovnih mest: povezava

Druge objave: povezava

2.i Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

1.
Ime evidence: Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur
2.
Ime evidence: Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

2.j Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Ime informatizirane zbirke: /
Kratek opis namena zbirke: /
Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke: / 
Dostop do zbirke: /

2.k Druge informacije javnega značaja

Novice o delovanju javnega zavoda

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja: -
Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: ponedeljek, petek od 8. do 12. ure in sreda od 8. do 12. ure ter od 14. do 16. ure
Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja: - osebni dostop na sedežu javnega zavoda
- dostop po elektronski poti
Dostop na podlagi zahteve: Neformalna zahteva:
- ustna zahteva
- preko telefona
- po elektronski poti
Formalna zahteva: - zahteva podana ustno na zapisnik
- pisna zahteva po pošti
- vložitev zahteve po elektronski pošti
Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami. 

4. STROŠKOVNIK IN CENIK

Cena za posredovanje informacij javnega značaja: Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).

V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.

Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja: povezava
Drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja: /