Dejavnost zavoda

Polno ime: Javni zavod Zavod za šport Ptuj
Ustanovitev: 1994
Sedež: Čučkova ul. 7, 2250 Ptuj

O ZAVODU

Temeljno poslanstvo Zavoda za šport Ptuj je uresničevanje nalog lokalnega pomena in regionalnega na področju šolskega športa. Naloge so opredeljene tudi v Letnem programu športa Mestne občine Ptuj zlasti na področjih športne vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunskega športa, športa invalidov, na področju strokovnih in razvojnih nalog ter vzdrževanja in upravljanja s športnimi objekti.

Na področju športne vzgoje otrok, mladine in študentov zavod skrbi, v sodelovanju z ustreznimi institucijami, za vsebinsko, kadrovsko in materialno izboljšanje interesne športne vzgoje. Zavod zagotavlja tehnične pogoje za spremljanje delovanja programov lokalnih športnih šol. Poleg tega sodeluje pri organizaciji strokovnih usposabljanj in spopolnjevanj trenerjev. Z različnimi propagandnimi akcijami in animacijskimi programi zavod poskuša povečati motivacijo otrok in mladine za aktivno ukvarjanje s športom. Poleg tega se zavod vključuje v športne programe za preventivo sociopatoloških pojavov, ki jih izvajajo zato pristojne institucije.

Na področju športne rekreacije je temeljna naloga zavoda oblikovanje sistema informiranja in promocije športne rekreacije. Zavod spremlja oz. vrednoti delovanje različnih ponudnikov športno rekreativnih programov ter njihove produkte. S pristojnimi institucijami zavod sodeluje pri razvoju preventivnih in športnih programov za krepitev zdravja. Na področju vrhunskega športa zavod nudi strokovno pomoč za izboljšanje upravljanja, organizacije in vodenja športnih organizacij. Posebno pozornost zavod posveča hitrejšemu uveljavljanju statusnih pravic športnikov na področju zdravstvenega varstva, opredeljenega v zakonu o športu.

Na področju strokovnih in razvojnih nalog v športu je temeljna naloga zavoda vodenje informatike v športu. Zavod ob tem spremlja stanje na področju strokovnih kadrov ter skrbi za sofinanciranje sistema izobraževanja, usposabljanja in spopolnjevanja strokovnih kadrov. Zavod si s pristojnimi institucijami prizadeva za hitrejše uveljavljanje stroke. Skrbi za sistematično ocenjevanje izvajanja in uspešnosti lokalnega programa športa. Poleg tega pripravlja predloge za izboljšanje metodologije za izbiranje projektov in izvajalcev letnih programov športa ter sodeluje pri oblikovanju rešitev, ki bodo spodbujale vlaganje v šport.

Na področju športnih objektov in opreme zavod namenja posebno pozornost podpori učinkovitega upravljanja in vzdrževanja ter gradnji športnih objektov in površin. Zavod pripravlja osnove za javni razpis za vrednotenje programov športa v Mestni občini Ptuj. Ob tem nudi strokovno pomoč klubom in društvom pri prijavah na javne razpise.
Zavod se prijavlja na aktualne javne razpise na področju športa, športa za vse, informatizacije in razpise na področju vlaganja v športno infrastrukturo. Osnovne vrednote zavoda so timsko delo zaposlenih, pripadnost poslanstvu, ki ga zavod izvršuje, s ciljem izvajati kakovostne produkte. Ključ do uspeha so zadovoljni delavci zavoda.
Zavod z vsemi športnimi subjekti poskuša vzpostaviti medsebojno partnerstvo in s tem posledično zadovoljstvo uporabnikov storitev, ki jih zavod izvaja.

VLOGA IN POMEN ZAVODA V ČASU IN PROSTORU

Šport je v našem mestu dosegel stopnjo, ki zahteva še bolj domišljen in sistemski pristop in ukrepe, sprotne analize in priprave aktualnih izhodišč za njegovo stalno rast in razvoj. V sistem je posledično potrebno vnesti kategorije, kot so strokovnost, učinkovitost, ekonomičnost, racionalnost, preglednost in humanost. S tem se poslanstvo Zavoda za šport Ptuj še dodatno utrjuje in kaže na njegovo neobhodno pomembno vlogo v tem izjemno dinamičnem sistemu.

Zavod za šport Ptuj je v več kot desetletnem obdobju pomembno prispeval pri oblikovanju lokalne in regionalne politike športa in siceršnjih razvojnih usmeritev, ki se navezujejo na našo dejavnost. Ob zavedanju pomena in vrednot športa v vseh njegovih pojavnih oblikah, je pomembno prispeval k oblikovanju in vrednotenju celostnega sistema organiziranosti športa v našem mestu, ki je danes primerljiv z največjimi in najsodobneje organiziranimi tovrstnimi organizacijami v Sloveniji.

Zavod že danes opravlja pomembne naloge regionalnega značaja na področju športa, še posebej športa na temeljni ravni  športa otrok in mladine. Zavod deluje, sodeluje in povezuje številne partnerje iz najrazličnejših področij družbenega življenja v našem mestu v mnogih programskih in projektnih aktivnostih. Multilateralno sodelovanje pa daje pomemben okvir graditve odnosov na našem področju v smeri uravnoteženega razvoja časa in prostora ter dviga kvalitete življenja v našem mestu. Pomembno pa je dejstvo, da se s področjem dela vidi domala v vseh treh razvojnih stebrih integralnega razvojnega programa Mestne občine Ptuj.

Trendi sodobnega časa narekujejo in zahtevajo nenehne spremembe in posledično prilagajanja, inovacije, učenje in dokazovanje. Neprestano iskanje odgovorov na zahtevna vprašanja je proces, ki ga v našem zavodu, vztrajno in dosledno gradimo.

Poslovanje Zavoda za šport Ptuj je bilo v minulem letu podvrženo številnim pravno finančnim spremembam, ki so jih je narekovala sprememba zakonodaje ob priključitvi Slovenije v Evropsko unijo. Številne spremembe smo uspeli uspešno implementirati v delovne in poslovne procese.

Mestni svet Mestne občine Ptuj je na 41. seji, dne 25.5. 2006 sprejel odlok o ustanovitvi Zavoda za šport Ptuj. Tako zavod za Šport Ptuj od 1. 1. 2007 posluje pod novim imenom Javni zavod Zavod za šport Ptuj.

Zavod za šport Ptuj je za pomembne prispevke na področju razvoja turizma v Mestni občini Ptuj prejel v letu 2004 posebno priznanje Mestne občine Ptuj, ob 10-letnici pa je zavod prejel tudi posebno priznanje župana Mestne občine Ptuj.