Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naslov: Javni zavod Zavod za šport Ptuj
Sedež: Čučkova ulica 7
Pošta: 2250 Ptuj
Telefon: (02) 787 76 30
Fax: (02) 787 76 31
E-pošta: info@sport-ptuj.si
Direktor javnega zavoda: Sandi Mertelj
Odgovorna uradna oseba: Urška Glažar
Datum prve objave kataloga: 5.1.2010
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.sport-ptuj.si

Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju informacij javnega značaja

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda

Odlok Zavoda za šport Ptuj in Dopolnitve

Organi javnega zavoda: svet javnega zavoda, direktor javnega zavoda, strokovni svet

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

ORGANIGRAM JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA ŠPORT PTUJ

 

2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Urška Glažar, poslovna sekretarka
Naslov: Hajdoše 38a, 2288 Hajdina
E-pošta: urska.glazar@sport-ptuj.si
Telefon: 031 686 234

 • Sektor za vzdrževanje (strokovni delavec)
 • Vodja sektorja za športne programe (strokovni delavec)

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda

Zakoni in podzakonski akti:

 

2.d Seznam predlogov splošnih aktov javnega zavoda

Predlogi splošnih aktov javnega zavoda

2.e Seje sveta javnega zavoda

Seje sveta javnega zavoda

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov: katalog strateških in programskih dokumentov

2.g Seznam vrst upravnih postopkov

Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi javni zavod: Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja

Normativna podlaga: 21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

Javno naročanje po ZJN2: Portal javnih naročil

Drugi javni razpisi/naročila: povezava

Razpisi delovnih mest: povezava

Druge objave: povezava

2.i Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

 1. Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
 2. Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih

2.j Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Ime informatizirane zbirke: /

Kratek opis namena zbirke: /

Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke: / 

Dostop do zbirke: /

2.k Druge informacije javnega značaja

Novice o delovanju javnega zavoda

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja: -

Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja:

Ponedeljek, Petek 8.00 - 12.00

Sreda 8.00 - 12.00, 14.00, 16.00

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

 • osebni dostop na sedežu javnega zavoda
 • dostop po elektronski poti

Dostop na podlagi zahteve:

 • Neformalna zahteva:
  • ustna zahteva
  • preko telefona
  • po elektronski poti
 • Formalna zahteva:
  • zahteva podana ustno na zapisnik
  • pisna zahteva po pošti
  • vložitev zahteve po elektronski pošti

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov.

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami. 

4. STROŠKOVNIK IN CENIK

Cena za posredovanje informacij javnega značaja: Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).

V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.

Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja: povezava
Drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja: /